บุคลากรงานหารายได้และสิทธิประโยชน์

นางรวิภา สัจจาพิทักษ์

หัวหน้างานหารายได้และสิทธิประโยชน์

เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-2305

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

นางสาวสุภาวดี ตันติมากร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางธิดา เล้าวัชระ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายนาวิน สระทองแดง

ตำแหน่ง : คนสวน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประเทือง ศรีสงสาร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพจนีย์ แซ่พัว

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพเยาว์ ผิวเกลี้ยง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพรทิพย์ เครือสง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุทธิกานต์ พิมสาร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววิยะดา สระหงษ์ทอง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุกัลญา พึ่งจะฉาย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอรทัย ขุนพิทักษ์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอำไพ สระหงษ์ทอง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอ้อย เมืองนก

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอัญชลี แซ่พัว

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอำพร จักรเพ็ชร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการห้องพัก

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

นางสาวขนิษฐา ออมสิน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอรธีรา มนูจันทรัถ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางแจ่ม กุลีน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธีรศักดิ์ สมพรมทิพย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวบุญพิง ยืนยงค์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจจัดเก็บรายได้และจัดการผลิตภัณฑ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มภารกิจอาคารและสิทธิประโยชน์

นางสาวสายฝน อำพันทอง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาคารและสิทธิประโยชน์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ : 064-952-6695

นายพิเนต ศรีวิพัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานหารายได้และสิทธิประโยชน์ ฝ่ายภาคสนาม

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ : 063-519-2563

นางสาวขนิษฐา จันธิมา

ตำแหน่ง : พนักงานขาย

กลุ่มภารกิจอาคารและสิทธิประโยชน์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเสาวภาคย์ ทองคำ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย

กลุ่มภารกิจอาคารและสิทธิประโยชน์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิริลักษณ์ เลาหสุขไพศาล

ตำแหน่ง : พนักงานขาย

กลุ่มภารกิจอาคารและสิทธิประโยชน์

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.